Representatives

2017/2018 List of representatives

Eastern Japan district

 1. Daiya Asaka
 2. Masahiro Iida
 3. Jiro Iimura
 4. Katsuhisa Ikeda
 5. Motofumi Oki
 6. Kimihiro Okubo
 7. Takeshi Oshima
 8. Nobuo Ota
 9. Yasushi Ota
 10. Nobuyoshi Otori
 11. Yoshitaka Okamoto
 12. Kaoru Ogawa
 13. Hiroshi Ogawa
 14. Atsushi Kamijo
 15. Shigeru Kikuchi
 16. Izumi Koizuka
 17. Minoru Goto
 18. Hitome Kobayashi
 19. Kenji Kondo
 20. Hideaki Shirasaki
 21. Masashi Sugasawa
 22. Yuji Nakamaru
 23. Manabu Nonaka
 24. Toyoyuki Hanazawa
 25. Yasuaki Harabuchi
 26. Shinichi Haruna
 27. Yasuyuki Hinohira
 28. Keisuke Masuyama
 29. Syoji Matsune
 30. Atsushi Matsubara
 31. Masato Miwa
 32. Kiyoshi Yanagi
 33. Tatsuya Yamasoba
 34. Takechiyo Yamada
 35. Hidenori Yokoi
 36. Mamoru Yoshikawa
 37. Kota Wada

Central Japan district

 1. Mikiya Asako
 2. Hiroki Ikeda
 3. Hiroshi Iwai
 4. Michitoshi Ono
 5. Kayoko Kawashima
 6. Ryo Kawata
 7. Masayoshi Kobayashi
 8. Masafumi Sakagami
 9. Hideaki Shiga
 10. Takeshi Shimizu
 11. Hideo Syojaku
 12. Motohiko Suzuki
 13. Kazuhiko Takeuchi
 14. Kenzo Tsuzuki
 15. Kenji Dejima
 16. Kensei Naito
 17. Takayuki Nakagawa
 18. Suetaka Nishiike
 19. Kenichi Nibu
 20. Shigehisa Hashimoto
 21. Masaki Hayama
 22. Shigeharu Fujieda
 23. Shigetoshi Horiguchi
 24. Takaki Miwa
 25. Atsushi Yuta
 26. Tomokazu Yoshizaki

Western Japan district

 1. Masayuki Karaki
 2. Hideyuki Kawauchi
 3. Yuichi Kurono
 4. Satoru Kodama
 5. Toshifumi Sakata
 6. Tetsuji Sanuki
 7. Masashi Suzuki
 8. Mikio Suzuki
 9. Hiromi Takeuchi
 10. Noriaki Takeda
 11. Sachio Takeno
 12. Kazunori Nishizaki
 13. Masamitsu Hyodo
 14. Katsuhiro Hirakawa
 15. Hiroshi Yamashita
 16. Takeshi WatanabeArchive

The Japanese Rhinologic Society, 2017-2018 List of representatives
The Japanese Rhinologic Society, 2015-2016 List of representatives
The Japanese Rhinologic Society, The second period of 2013-2014 List of representatives
The Japanese Rhinologic Society, 2013-2014 List of representatives