Notable Contributor for JSHP Activities including Foundation Board and Steering Members


Shosaku Yamashina (1883-1965)
 
Chiyoda Yoshii (1899-1998)
 

Saburo.Mitsuboshi (1896-1977)
 
Shintaro Takahashi (1909-1970)
 

Komei Miyaki (1911-1974)
 
Hajime Soda (1921-1996)
 

Saburo Miura (1917-1977)
 
Takashi Tatsuno (1923-2012)