แอสเ บสโทสคื ออะไร?

แร่ ใยหิ นแอสเบสโทสพบได้ ที่ ไห นบ้ าง?

ความอั นตรายของแร่ ใยหิ นแอสเ บ สโทส

เราจะปฏิ บั ติ อย่ างไรถ้ าพบแร่ ใยหิ นแอสเบสโทส?

จะเกิ ดผลเสี ยอะไรบ้ างถ้ าเราสู ด เอาแอสเบสโทสเข้ าสู่ ร่ างกา ย?แร่ใยหินแอสเบสโทสพบได้ที่ไหนบ้าง?

แร่ใยหินแอสเบสโทสพบได้ที่ไหนบ้าง? บ้านเรือน
โรงเรียน โรงงาน
อาคารที่จอดรถ บริเวณก่อสร้าง

มี การห้ ามอย่ างเข้ มงวดเรื่ อง การปล่ อยแร่ ใยหิ นแอสเบสโทสออ กมาจากอาคารและบริ เ วณก่ อสร้ า ง.

แต่ อย่ างไรก็ ตาม,คุ ณไม่ สามาร ถเห็ นได้ หรอกว่ าอาคารเหล่ านั้ น มี แร่ ใยหิ น แอสเบสโทสผสมอยู่ หรื อไม่.
บางที คนงานที่ กำลั งทำลายสิ่ ง ก่ อสร้ างเหล่ านั้ นก็ ไม่ รู้ เช่ น กั น.

工事現場に近寄らない
จะดี กว่ าถ้ าเราสามารถหลี กห่ า งจากโรงงานแร่ ใยหิ นแอสเบสโทส หรื อจากบริ เวณก่ อสร้ างได้.
ลองถามเกี่ ยวกั บแอสเบสโทสในโ รงเรี ยนกั บคุ ณครู ของคุ ณสิ คะ/ ครั บ..