contents top

IGAKU TOSHOKAN
Journal of the Japan Medical Library Association
Vol.60 No.2
June 2013

previous issue    next issue
Down Load[60(2)e.pdf /80Kb]

CONTENTS

Letter to the Editor
 Sachiko MASUKO
109
Forum: Librarian's Learning
 (Yasuhiko KIYAMA)(Ikuko TSUCHIDE)
110
From the Member Libraries: Saiseikai Central Hospital Medical Information Center Library
 Mayumi AIZAWA
114
News 116
Special Issue: Dedicated to the Mourning of Prof. Yoshinari Tsuda, 1922-2012
 Introduction to the Special Issue
 (Hisae NODA, Yutaka OTANI)
122
 To Trace the Great Achievements of Prof. Yoshinari Tsuda by Reviewing His Papers
 Atsutake NOZOE
123
 Future of Health Sciences Libraries and the Role of Health Sciences Librarians
 Yukiko SAKAI
136
 Essays
 (Setsuko KOGA)(Yoshio AMANO)(Makiko Kamiya)(Kazuo URATA)(Kiyoshi SAWAI)(Yoshimi TAKADA)(Masamitsu SHIMOMURA)(Takako IMADA)(Kimio HOSONO)(Shuichi UEDA)(Junko TABIKI)(Midori ICHIKO)(Yukiko SAKAI)(Hiroya TAKEUCHI)(Shigeaki YAMAZAKI)(Takashi SAITO)(Shosuke TAKEMURA)(Chika MURANUSHI)(Atsutake NOZOE)
151
 Academic Achievements of Prof. Yoshinari Tsuda
182
 Autograph Manuscript
192
Essay
 Unomachi, Ehime Prefecture: The Town where Kusumoto Ine and Her Teacher, Keisaku Ninomiya, Lived
 Shuichi SUGA
194
Reports
 Report on the 29th Meeting of Medical Information Services (Tsukiji, Tokyo)
 Naoko MATSUMOTO
198
 Report on the 38th Meeting of the Biomedical Librarians Study Group
 Sayaka NISHI
206
JMLA Reports
 Report on the 44th Autumn Symposium of the Korean Medical Library Association (KMLA)
 Takeshi ISONO
210
Reference Cases 213
Book Reviews 216
Journal Club 217
JMLA News 222
Editorial Desk 225


Published Quarterly by
THE JAPAN MEDICAL LIBRARY ASSOCIATION
Fuzambo Building 6F
1-3 Kanda-jinbo-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051, Japan


Copyright © 2013. The Japan Medical Library Association. All Rights Reserved.